برنامه ی حضور مشاورین (تابستان ۹۶)

برنامه ی حضور مشاورین مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی (تابستان ۱۳۹۶)

شنبه

خانم دکتر کاشانی (استادیار)

(مشاور کودک و نوجوان)

۱۱-۹

خانم دکتر وکیلی (استادیار)

(مشاور کودک و نوجوان)

انجام آزمون های هوش و استعدادیابی

۱۵-۱۲

 

 

یکشنبه

آقای دکتر یوسف زاده (استادیار)

(مشاور)

۱۳:۱۵-۹

خانم دکتر بنی جمالی (دانشیار)

(روانشناس)

۱۵-۱۰

خانم جعفری (کارشناس ارشد)

(مدرس گروه معارف و دانش خانواده)

۱۲-۹

 

دوشنبه

آقای نوابی (کارشناس ارشد)

(مشاور تحصیلی –شغلی)

۱۴-۱۲

آقای دکتر فتحی اقدم (استادیار)

(مشاور ازدواج و خانواده)

۱۲-۸:۳۰

خانم دکتر وکیلی (استادیار)

(مشاور کودک و نوجوان)

انجام آزمون های هوش و استعدادیابی

۱۵-۱۲

 

سه شنبه

خانم دکتر بنی جمالی (دانشیار)

(روانشناس)

۱۵-۱۰

آقای دکتر احدی (استاد)

(روانشناس)

۱۴-۱۱

خانم دکترعبدی

(روانشناس)

۱۴-۹

خانم جعفری (کارشناس ارشد)

(مدرس گروه معارف و دانش خانواده)

۱۲-۹

چهارشنبه

خانم فیض (مشاور تحصیلی)

ارتقاء عملکرد تحصیلی

تشخیص و درمان اختلالات یادگیری

۱۲-۹