در حال حاضر مرکز راهنمایی و مشاوره واحد علوم و تحقیقات به همراه اساتید و مشاورین متخصص قادر به ارائه خدمات درچهار حوزه روانشناختی، تحصیلی - آموزشی، شغلی -کارآفرینی و دینی - مذهبی به شرح ذیل می باشد:
- برگزاری جلسات مشاوره فردی و حضوری
- ارائه خدمات مشاوره گروهی
-پاسخگویی به سوالات دانشجویان بصورت اینترنتی
- برگزاری کارگاه های آموزشی
- برگزاری سمینارهای آموزشی
-چاپ و توزیع بروشورهای اموزشی و توزیع در بین دانشجویان
-تهیه و چاپ کتاب های اموزشی
- معرفی و امانت کتاب در زمینه های روانشناسی و مشاوره
-کتابخانه تخصصی و امانت دهی کتب به مراجعین